Cel i misja naszej Fundacji to uwolnienia potencjału dla „odpowiedzialnego rozwoju Polski i podniesienia jakości życia Polaków”. To hasło Fundacja Ander realizuje przez wsparcie Interesujących projektów naukowych. Wspieramy te, które są w początkowej fazie rozwoju. Program jest skierowany dla tych, którzy chcą rozwijać zainteresowania i zdolności pracując nad trudnymi zagadnieniami i mierząc się z prawdziwymi problemami naukowymi.
Nauka jest drogą do odpowiedzi na wszystkie pytania. Mania odkrywania powinna towarzyszyć ludziom już od najmłodszych lat. Obserwacje i eksperymenty to najlepsza droga do prawdy o świecie. Ciekawość fundamentem poznania i sednem nauki.
Na tej stronie prezentujemy projekty wsparte w 2018

Innowacje to wdrożenia nowych lub istotnie ulepszonych produktów (wyrobów lub usług), nowych lub istotnie ulepszonych procesów, metod marketingowych lub organizacji, w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem.

Innowacyjność polskiej gospodarki

Nasz kraj, w rankingu innowacyjności Bloomberga z 2017 roku, znalazł się na 22 miejscu. Wyżej są zarówno nasi zachodni sąsiedzi – Niemcy (miejsce trzecie), jak i północni – Szwedzi (miejsce drugie) oraz Finowie (miejsce piąte). Czynniki, które były brane pod uwagę to:
• procentowy udział wydatków na badania i rozwój w produkcie krajowym brutto (Polska na 35. miejscu)
• udział produkcji dodanej w PKB (16. miejsce)
• wydajność pracy w przeliczeniu na pracownika (35.) • procentowy udział spółek z branż wysoko zaawansowanych technologicznie w całości rodzimych firm (22.)
• lokalny zasięg szkolnictwa wyższego (15.)
• odsetek osób zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe w całości populacji (35.)
• lokalną aktywność patentową (24.)
Polskie firmy oraz instytuty stają się coraz bardziej innowacyjne. W 2016 roku Europejski Urząd Patentowy przyznał im 180 patentów, czyli o 19% więcej niż rok wcześniej. Niestety w tym samym czasie liczba zgłoszeń patentowych spadła o 27,9%, co przełoży się na gorsze wyniki w kolejnym roku lub dwóch.
Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej.

PRZYCZYNY

NBP wskazuje pięć głównych barier, przez które Polska odbiega od krajów najlepiej rozwiniętych oraz wysoko innowacyjnych. Są nimi:
• niski poziom zaufania społecznego i zaufania do instytucji
• niższy poziom prac badawczych prowadzonych w polskich ośrodkach, w porównaniu z zagranicznymi jednostkami naukowymi, odzwierciedlony w statystykach dotyczących jakości i liczby publikacji w czasopismach naukowych
• niewielki udział polskich jednostek naukowych w międzynarodowej współpracy badawczej
• niska innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw
• relatywnie mała liczba patentów
Raport firmy doradczej PwC “Kierunek innowacje. Polskie firmy na ścieżce rozwoju” wskazuje, że ponad połowa polskich firm przeznacza na działalność B+R więcej niż 10% przychodów. 57% przedsiębiorstw planuje w 2018 roku skorzystać z ulgi na prace B+R. Dodatkowo, firmom przysługuje wiele form wsparcia. Przedsiębiorcy mogą przystąpić do programu “Szybka Ścieżka” oferowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczościoferuje program “Badania na Rynek”.

2020

EcoTruck Diagnosis sp. z o.o.

umowa inwestycyjna zawarta 27 września 2019 r., środki na objęcie udziałów w wysokości 200 tys. zł, wpłacone do spółki 2 października 2019 r.
Celem projektu jest opracowanie technologii zdalnej diagnozy (odczyt, kasowanie błędów, procedury diagnostyczne, aktualizacja oprogramowania) do zastosowania w pojazdach użytkowych. Stworzony system pozwoli na zdalną pomoc w przypadku awarii pojazdu, lepsze planowanie przeglądów serwisowych oraz odpłatne wsparcie techniczne ze strony operatora systemu. Rezultatem projektu będzie nowy produkt i usługa na rynku. System przyczyni się do poprawy stanu środowiska poprzez szybszą detekcję i naprawę pojazdów w których nie prawidłowo działają układy oczyszczania spalin, a także poprzez bardziej efektywne wykorzystanie flot serwisowych (ograniczenie dalekich kursów do serwisu lub do zepsutego pojazdu, tylko po to by stwierdzić co jest przyczyną awarii).

Headend sp. z o.o.

umowa inwestycyjna zawarta 11 października 2019 r., środki na objęcie udziałów w wysokości 200 tys. zł, wpłacone do spółki 15 października 2019 r.
Projekt dotyczy opracowania innowacyjnej „stacji czołowej” (ang. headend) używanej głównie w przemyśle TV. Jest to centralny punkt dystrybucyjny danych np. w sieciach telewizji kablowej, w skład którego wchodzą np. odbiorniki/nadajniki satelitarne, modulatory sygnałów, sprzęt transmisji danych oraz inne elementy niezbędne do rozprowadzenia sygnału. Planowane do opracowania urządzenie stacji czołowej stałoby się kompletnym rozwiązaniem, które mogłoby zastąpić wiele narzędzi od różnych producentów. Przewagą konkurencyjną nowatorskiej stacji czołowej (ang. headend) będzie unikalne dopasowanie konfiguracji poszczególnych modułów do potrzeb danego klienta, dowolne dokładanie modułów w zależności od potrzeb, niezależne działanie modułów, dedykowane rozwiązanie sprzętowe na każdą konfigurację modułu oraz kompletne rozwiązania odbiorczo-nadawcze dla przemysłu telewizji cyfrowej. Stacja czołowa będzie składać się z urządzenia stacji nadawczej oraz stacji odbiorczej.

2019

W roku 2019 wsparliśmy następujące projekty B+R:

Projekt nr 1

Celem projektu jest opracowanie technologii optymalizacji zdalnego wyłączania zasilania zewnętrznego na wezwanie operatora energetycznego poprzez stworzenie dedykowanego sterownika do kontroli poboru mocy wraz z oprogramowaniem. Proponowana technologia umożliwi efektywne korzystanie z zapasowych źródeł zasilania w tym, docelowo, umożliwienie realizacji modelu Demand Side Response w małych i średnich przedsiębiorstwach nie związanych z przemysłem ciężkim.

Projekt nr 2

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej zgrzewarki, tworzącej docelowo kluczowy element linii technologicznej, za pomocą której będzie można wyprodukować plandekę – zamienić materiał wejściowy (tkaninę PCV) w uformowany, zgrzany w różnych miejscach, gotowy produkt. Pomysł ten w swoim zamyśle ma pozwolić na znaczące obniżenie kosztów produkcji oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez zastosowanie nowatorskiego filtra ograniczającego emisję pyłów PCV przy zgrzewaniu gorącym powietrzem oraz zmniejszenie użycia energii poprzez zastosowania zasilania sprężonym powietrzem.

Projekt nr 3

Celem projektu jest opracowanie technologii optymalizacji zużycia infrastruktury technicznej posiadającej zapasowe źródła zasilania poprzez stworzenie systemu wykorzystującego uczenie maszynowe oraz algorytmy aproksymacyjne wraz z dedykowanym koncentratorem danych, zapewniającym redundancje przesyłu danych.

Projekt nr 4

Celem projektu jest opracowanie technologii, która z jednej strony umożliwi integracje i zbieranie danych z wybranych rozwiązań z zakresu inteligentnego miasta (zaimplementowanych już w tkance miejskiej – aplikacji i czujników) przy użyciu stworzonej szyny integracyjnej, a z drugiej stworzenie algorytmu, który przy użyciu technologii Machine Learningu pozwoli na analizę i przetworzenie zebranych informacji w kontekście zarządzania infrastrukturą ekologiczną miasta. Całość projektu umożliwi efektywne wykorzystanie zebranych danych i ich użycie w celu lepszego planowania dostępnych w mieście zasobów oraz zwiększenia usług miejskich mających pozytywny wpływ na środowisko.

Projekt nr 5

Celem projektu jest opracowanie prototypu inteligentnej, autonomicznej i modułowej stacji pomiarowej warunków środowiskowych, zasobów energii odnawialnej oraz jakości powietrza. Docelowe urządzenia, które powstaną w wyniku realizacji projektu, będące stacjami pogodowymi mogą być wykorzystane do pomiarów wielu aspektów środowiskowych, począwszy od warunków atmosferycznych, profesjonalnych pomiarów jakości powietrza wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, lecz przede wszystkim kompleksowych pomiarów zasobów energii odnawialnej w danej lokalizacji. Całość systemu w łatwy sposób może zostać zintegrowana z systemami zarządzania budynkiem typu „inteligentny dom”.

Projekt nr 6

Celem projektu jest opracowanie zintegrowanego systemu uwierzytelniania poświadczeń, oparty o aplikację mobilną, rozwiązania chmurowe i konwerter do komunikacji z siecią www starych systemów sygnalizacji włamania i napadu. Projekt zapewni przede wszystkim wykorzystanie meta danych geolokalizacyjnych, które dostarczane są przez smartfony, do używanych przez inwestorów różnych systemów kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, telewizji przemysłowej.

Projekt nr 7

W wyniku realizacji projektu powstanie nowy produkt – olej smarny w aerozolu, który będzie podstawą do uruchomienia własnej masowej produkcji i sprzedaży do bezpośrednich odbiorców. Skład innowacyjnego preparatu będzie oparty na mieszaninie węglowodorów syntetycznych, destylatów ciężkich naftowych poddanych obróbce wodorem w gazie nośnym. Substancją bazową produktu będzie „Militec – 1” uszlachetniacz metali stworzony w amerykańskich laboratoriach wojskowych.

Projekt nr 8

Przedmiotem projektu będą trzy rodzaje funkcjonalnych roślinnych napojów – wegańskich i bezglutenowych, zamienników jogurtów fermentowanych otrzymywanych z napojów jaglanego, lnianego i konopnego. Fermentowane napoje jaglany, lniany i konopny będą otrzymywane na drodze fermentacji mlekowej z użyciem przemysłowych, wegańskich kultur starterowych, pozbawionych alergenów takich jak laktoza i gluten, a z dodatkiem wybranych substancji wzbogacających (aminokwasy, kwasy tłuszczowe, witaminy i składniki mineralne).

CUMTECH

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej zgrzewarki, tworzącej docelowo kluczowy element linii technologicznej, za pomocą̨ której będzie można wyprodukować́ plandekę̨ – zamienić́ materiał wejściowy (tkaninę̨ PCV) w uformowany, zgrzany w rożnych miejscach, gotowy produkt. Pomysł ten w swoim zamyśle ma pozwolić́ na znaczące obniżenie kosztów produkcji oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
Efekt zostanie osiągnięty poprzez wypracowanie/zastosowanie:
 • nowatorskiego filtra ograniczającego emisję pyłów PCV przygrzewaniu gorącym powietrzem,
 • zmniejszenie użycia energii poprzez zastosowania zasilania sprężonym powietrzem.
Założenia leżące u podstaw tego projektu zostały zweryfikowane na etapie ekspertyz badawczych, a głównym przedmiotem projektu jest udoskonalenie i połączenie istniejących technologii. Realizacja projektu dotyczyć́ będzie badań nad możliwością̨ zastąpienia silników elektrycznych pneumatycznymi, ograniczenia emisji pyłów, toksyn i gazów poprzez trójstopniową̨ filtrację, oraz obniżenia kosztów produkcji poprzez znaczne zwiększenie poziomu automatyzacji i odzysk energii cieplnej. Oczekiwanym rezultatem projektu jest uzyskanie efektu synergii poprzez utworzenie ciągu technologicznego skupiającego technologie zgrzewania i manipulowania materiałem. W wyniku realizacji projektu powstanie innowacja produktowa w postaci zamknięcia procesu produkcyjnego plandek wielkoformatowych z tkanin PCV w obrębie jednego zespołu maszyn (nowoczesnej zgrzewarki). Projekt „Cumtech” ma na celu:
 • Automatyzację procesu technologicznego w stopniu wykraczającym poza obecne rozwiązania – zamknięcie procesu produkcyjnego w obrębię jednego zespołu maszyn wraz z ograniczeniem do minimum czasu zaangażowania operatora,
 • Obniżenie kosztów wytworzenia produktu gotowego.
 • Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne – poprzez obniżenie zużycia energii elektrycznej, zatrzymanie zanieczyszczeń́ trafiających do atmosfery i odzysk energii cieplnej.

PROJEKT "REDUKCJA MOCY"

 • Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii optymalizacji zdalnego wyłączania zasilania zewnętrznego na wezwanie operatora energetycznego poprzez stworzenie dedykowanego sterownika do kontroli poboru mocy wraz z oprogramowaniem.
 • Proponowana technologia umożliwi efektywne korzystanie z zapasowych źródeł zasilania w tym, docelowo, umożliwienie realizacji modelu Demand Side Response w małych i średnich przedsiębiorstwach nie związanych z przemysłem ciężkim.
Oczekiwanym rezultatem projektu będzie system, uruchomiony w oparciu o działający sterownik umożliwiający zdalne przeprowadzanie redukcji mocy na żądanie, stanowiący innowację produktową na skalę europejską.
Dedykowanym odbiorcą systemu będą przedsiębiorstwa duże i MŚP posiadające infrastrukturę zapasowych źródeł zasilania, a także instytucje sektora publicznego, które zobowiązane są do utrzymywania zapasowych źródeł zasilania. Wprowadzenie systemu pomoże użytkownikom w likwidacji bariery wejścia na rynek redukcji mocy i zapewni dostęp do zaawansowanego rozwiązania zdalnego monitoringu parametrów infrastruktury technicznej. W chwili obecnej nie ma na rynku polskim i europejskim rozwiązania spełniającego zakres funkcjonalności proponowanego systemu redukcji mocy i monitoringu parametrów środowiskowych i ochrony technicznej

PROJEKT ”KONCENTRATOR DANYCH”

Celem projektu jest opracowanie technologii optymalizacji zużycia infrastruktury technicznej posiadającej zapasowe źródła zasilania poprzez stworzenie systemu wykorzystującego uczenie maszynowe oraz algorytmy aproksymacyjne wraz z dedykowanym koncentratorem danych, zapewniającym redundancje przesyłu danych.
Proponowana technologia umożliwi:
 • Optymalizację eksploatacji (antycypowanie terminu wymian i napraw urządzeń; eksploatacja materiałów pędnych i urządzeń mających określony resurs) na obiektach rozproszonych posiadających zapasowe źródła zasilania,
 • Znaczące obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury technicznej w sektorach np. ITC, bankowość, telekomunikacja, sektora publicznego,
 • Gotowość infrastruktury na przyszłe rozwiązania dot. innowacyjnych metod redukcji mocy,
 • Oczekiwanym rezultatem projektu będzie opracowany i przetestowany innowacyjny koncentrator danych umożliwiający koordynację i przeprowadzenie napraw i wymian sprzętu w oparciu o algorytmy predictive maintenance a także docelowo przeprowadzaniu redukcji mocy na wielu rozproszonych obiektach przedsiębiorstwa lub agregatora, przy zachowaniu różnych kryteriów optymalizacyjnych, a nie tylko potencjału mocy obiektu. Dedykowanym odbiorcą systemu będą przedsiębiorstwa duże i MŚP posiadające infrastrukturę zapasowych źródeł zasilania, a także instytucje sektora publicznego który zobowiązane są do utrzymywania zapasowych źródeł zasilania.
Wprowadzenie systemu pomoże użytkownikom w przeprowadzaniu procesów redukcji mocy bez wpływu na realizację ich głównych procesów biznesowych.
Planowane funkcjonalności systemu umożliwią m.in.:
 • Analiza danych awarii urządzeń,
 • Agregację danych z różnych systemów obecnych w przedsiębiorstwie, np. systemu napraw zleconych, systemu monitoringu infrastruktury,
 • Agregację danych o zagrożeniach pogodowych mających kluczowy wpływ na procesy biznesowe, naprawy i wymiany urządzeń (np. API meteo PL),
 • Przeprowadzanie częściowych redukcji mocy na obiektach, bez przechodzenia na zapasowe źródła zasilania przez wszystkie urządzenia będące połączone z obiektowych sterownikiem redukcji mocy,
 • Wymiana akumulatorów ze względu na przewidziany cykl życia akumulatora,
 • Optymalizację wykorzystania zespołów agregatów prądotwórczych ze względu na terminy utylizacji ich paliw,
 • Zaawansowane raportowanie i statystyki,
 • Analizę awaryjności i zużycia urządzeń obiektowych,
 • Łączenie się potencjałów mocy wielu przedsiębiorstw w celu zwiększenia ich konkurencyjności cenowej.
przekaż 1%
close slider

Dlaczego Twój 1% jest tak potrzebny?

Jeśli zdecydujesz się przekazać Fundacji 1% swojego podatku, to otrzymane pieniądze w całości przeznaczymy na programy badawczo rozwojowe . Razem z Tobą umożliwimy młodym naukowcom i badaczom pełne poświęcenie się pracy badawczej. Pomożemy im osiągać sukcesy na miarę Nobla!

Adres:
ul. Gądowska 16
Wrocław 51-214
tel: 733 150 590
mail: fundacjaander@gmail.com
konto: 11 1020 1013 0000 0302 0268 4611
KRS 0000427293
NIP 7010351093