Przekaż 1% podatkuAdres:
ul. Gądowska 16 / Wrocław 51-214
tel: 733 150 590 /fundacjaander@gmail.com
konto: 11 1020 1013 0000 0302 0268 4611
KRS 0000427293 / NIP 7010351093

TEKST JEDNOLITY
na dzień na dzień 10 maja 2019rI. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1
Fundacja ustanowiona została dnia 05.07.2012 roku przez Roberta Czahorowskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez Elżbietę Rześną-Barylską Notariuszem mającym swoją siedzibę w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Grenadierów 13 działa na podstawie przepisów prawa polskiego, ustawa z dn.6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.1991, Nr.46 poz. 203) i ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2003 r. Nr.96 poz.873 ) oraz niniejszego statutu.

§2
Fundacja ma osobowość prawną
§ 3
Siedzibą Fundacji jest Wrocław
§ 4
Fundacja jest powołana na czas nieokreślony.
§ 5
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§6
Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister właściwy ds. nauki.

§ 7
1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
2. Nazwa Fundacji brzmi Fundacja Ander.
3. Fundacja może używać swojego znaku graficznego – logo.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.


II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8.
Celami Fundacji są:
1. Działalność na rzecz nauki poprzez wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej oraz wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych, służących nauce w Polsce i na świecie;
2. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
3. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej sportu;
5. Działania na rzecz edukacji, oświaty i wychowania;
6. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
7. Działania z zakresu pomocy społecznej, których celem jest poprawa warunków życia oraz stworzenie warunków do rozwoju dla dzieci i młodzieży pozostającej w trudnej sytuacji życiowej;
8. Działalność charytatywna;
9. Działania na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa;
10. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów traktowanych na równi z organizacjami pozarządowych, w tym sp. z o.o. non profit i spółdzielni socjalnych w zakresie zgodnym z celami określonymi w niniejszym paragrafie.

§9.
1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego w celu realizacji celów wymienionych w § 8 poprzez:
1) zwrotne lub bezzwrotne finansowanie lub dofinansowanie podmiotów trzecich, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi fundacji, a także działań i projektów służących realizacji celów niniejszego Statutu;
2) udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Fundacji;
3) promowanie i pomoc dla organizacji, przedsiębiorców i instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
4) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,
5) prowadzenie doradztwa;
6) działalność szkoleniową, edukacyjną, sportową i rekreacyjną;
7) prowadzenie stacjonarnych i niestacjonarnych placówek pomocowych, wspierających i szkoleniowych;
8) organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;
9) organizowanie i prowadzenie imprez sportowych, kulturalnych, edukacyjnych, w tym charytatywnych;
10) pobudzanie aktywności i zdolności sportowych dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
11) organizowanie form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym m.in. wycieczek czy zgrupowań sportowych;
12) prowadzenie wszelkiego rodzaju form oświatowych i edukacyjnych, w tym m.in. szkół, przedszkoli;
13) prowadzenie żłobków oraz pozostałej opieki dziennej nad dziećmi, w tym dziećmi niepełnosprawnymi;
14) promowanie i podejmowanie działań na rzecz rozwoju miasta, gminy, powiatu oraz kraju;
15) prowadzenie parków rekreacyjnych, transportu rekreacyjnego, wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego, prowadzenie jarmarków i widowisk o charakterze rekreacyjnym, plaż (włączając wynajmowanie przebieralni, szafek na ubrania, wypożyczanie leżaków) itd;
16) prowadzenie portalu internetowego mającego m.in. charakter informacyjny i edukacyjny;
17) organizowanie kampanii społecznych dla osiągnięcia celów określonych w § 8. niniejszego Statutu;
18) pomoc rzeczową i/ lub finansową osobom potrzebującym w zakresie realizacji celów niniejszego Statutu;
19) współpracę z osobami fizycznymi, organizacjami i instytucjami państwowymi i
samorządowymi;
2. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatnie i odpłatnie w szczególności w zakresie następujących PKD:
1) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
2) 72.19.Z. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
3) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
4) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
5) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
6) 85.10.Z Placówki wychowania przedszkolnego;
7) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
8) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
9) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
10) 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi;
11) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
12) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
13) 63.12.Z Działalność portali internetowych.

3. Cel Fundacji może ulec poszerzeniu, jeśli miałoby to wpłynąć na lepsze i skuteczniejsze działanie Fundacji z punktu widzenia jej użyteczności publicznej. Taka zmiana jest możliwa na wniosek Zarządu zatwierdzony uchwałą przez Radę Fundacji.


III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI


§ 10

1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 2 500,00zł. (słownie; dwa tysiące pięćset zł) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
1. Dochody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów
b) dotacji, datków i subwencji
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz
d) aukcji
e) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą
f) operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi
g) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji
h) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego

2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w bankach krajowych lub zagranicznych – zgodnie z przepisami polskiego prawa.
3. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
4. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 11
1. Środki pochodzące z majątku Fundacji oraz z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, przeznaczane są w całości na realizację celów pożytku publicznego oraz na pokrycie kosztów działalności i rozwój Fundacji.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 12
Majątek Fundacji nie może być obciążony przez:
1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji.
4. Zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 13
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 14
Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.

§ 15
Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania


IV. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI


§ 16
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
3. Fundacja może prowadzić następującą działalność gospodarczą:
1) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
2) 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
3) 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
4) 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
5) 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
6) 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
7) 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
8) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
9) 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
10) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
11) 58.11.Z Wydawanie książek;
12) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
13) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
14) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
15) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
16) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
17) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
18) 63.12.Z Działalność portali internetowych;
19) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
20) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
21) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
22) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
23) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
24) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
25) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
26) 85.10.Z Wychowanie przedszkolne;
27) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
28) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
29) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
30) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
31) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
32) 86.90.D Działalność paramedyczna;
33) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
34) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
35) 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi;
36) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 17
1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację określa Zarząd Fundacji.
2. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub wpis do działalności regulowanej, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.§ 18
Działalność gospodarcza Fundacji może być realizowana przez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych, na zasadach określonych w stosownych przepisach.V. ORGANY FUNDACJI§ 19
Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji (zwana dalej „Radą”),
b) Zarząd Fundacji (zwany dalej „Zarządem”);

§ 20
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków, powoływanych na trzyletnią kadencję.
3. Członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada w drodze uchwały, w trybie o którym mowa w § 21 ust 3 poniżej.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Poza przypadkami o których mowa w ust.4 powyżej członkostwo w Radzie Fundacji ustaje także w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
6. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji wygasa.
7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
8. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
9. Członkowie Rady nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
10. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
11. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§ 21.
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w obecności nie mniej niż 2 członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 22
1. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu;
2) Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;
3) Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
4) Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
5) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
6) Nadzór nad działalnością Fundacji;
7) Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 23
1. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 24
1. Zarząd Fundacji składa się z od jednego do trzech członków powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. Kadencja liczona jest dla każdego z członków Zarządu odrębnie. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członek Zarządu nie może być jednocześnie Członkiem Rady Fundacji. W razie powołania członka Zarządu, za jego zgodą, do Rady Fundacji członkostwo takiej osoby w Zarządzie wygasa.
4. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały Rady.
6. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 25
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
2) uchwalanie regulaminów,
3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
4) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
5) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
6) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
7) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
§ 26
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków zarządu łącznie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWEh2> § 27
1. Zmiany statutu dokonuje Rada Fundacji w formie uchwały.
2. Zmiany statut może dokonać ponadto Zarząd Fundacji za pisemną zgodą Rady Fundacji wyrażoną w każdym czasie.

§ 28
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
3. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych.
3. Do podjęcie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji, połączenia z inną Fundacją stosuje się odpowiednio postanowienia § 18 ust. 1 – 2.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przeznaczone na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji pozarządowej o zbliżonych celach. Decyzja w sprawie przeznaczenia środków finansowych lub majątku Fundacji podejmowana zostaje zgodnie z ust. 4.Donat Raczkowski, Prezes Zarządu

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania merytoryczne

przekaż 1%
close slider

Dlaczego Twój 1% jest tak potrzebny?

Jeśli zdecydujesz się przekazać Fundacji 1% swojego podatku, to otrzymane pieniądze w całości przeznaczymy na programy badawczo rozwojowe . Razem z Tobą umożliwimy młodym naukowcom i badaczom pełne poświęcenie się pracy badawczej. Pomożemy im osiągać sukcesy na miarę Nobla!

Adres:
ul. Gądowska 16
Wrocław 51-214
tel: 733 150 590
mail: fundacjaander@gmail.com
konto: 11 1020 1013 0000 0302 0268 4611
KRS 0000427293
NIP 7010351093